Menüü

KUTSUME VEDURIJUHTE KOOLITUSELE

Pakume õpet tööpäeviti tunniplaani alusel, kursused lõppevad eksamiga. Meie koolitajateks on kogenud eksperdid ja spetsialistid AS-ist GoRail ja teistest raudtee-ettevõtetest.

Koolitusele kandideerimiseks palume koostada vabas vormis avaldus, lisades selles ka oma ees- ja perekonnanime, elukoha, vanuse,  kontakttelefoni ja e-posti i aadressi.

Lisaks on veel vajalik avaldusele lisada:

  • isikut tõendav dokument (ID kaart);
  • haridust tõendav dokument (nõutav vähemalt keskharidus);
  • raudtee valdkonna kutsetunnistus (olemasolu korral);
  • vähemalt neli kuud raudtee eriveeremi juhina või vedurijuhi abina töötamise tõend (kui selline tõend olemas).

Koolitusele läbinutest väljastatakse vedurijuhiluba neile, kes:

  • on vähemalt 20-aastased;
  • on omandanud põhihariduse või läbinud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse vastavalt Euroopa Nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud nõuetest;
  • on esitanud tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
  • on sooritanud edukalt vedurijuhi eksami Transpordiametis.

Küsi lisainformatsiooni:

Ingrid Käo

koolitus@gorail.ee
+372 5452 7627